SUOMEN PIILOLASISEURA RY:N SÄÄNNÖT
(astunut voimaan 23.03.1996)

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Piilolasiseura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


2. Yhdistyksen tarkoituksena on

Tässä tarkoituksessa yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä kerää ja julkaisee alaa koskevia tietoja, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä sekä valvoo jäsentensä yleisiä etuja.

3. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen piilolasialalla aktiivisesti toimiva henkilö, jonka jäsenanomuksen yhdistyksen hallitus on hyväksynyt.

4. Yhdistys voi kutsutuksi jäsenekseen tai kunniajäsenekseen kutsua henkilön, joka on tehokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Ehdotus kutsumisesta on tehtävä kirjallisesti asianmukaisesti perusteltuna ja vähintäin kahden jäsenen allekirjoittamana hallitukselle, joka jättä asian lausuntonsa kera yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

5. Jos yhdistyksen jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen kehotuksista huolimatta on laiminlyönyt taloudelliset velvollisuutensa ydistystä kohtaan yli vuoden ajan tai syyllistynyt tekoon, joka on lain ja hyvän tavan vastainen tai aiheuttanut oikeutettua epäluuloa ammattikuntaa kohtaan. erottamisesta tulee kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

6. Jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen kutsuttuja ja kunniajäseniä lukuunottamatta suorittaa yhdistykselle vuosimaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.

7. Yhdistyksen toimintaan johtaa hallitus, jonka toimikausi kestää vuosikokouksesta seuraavan vuosikokouksen loppuun. Puheenjohtajan toimikausi kestää kuitenkin kaksi (2) perättäistä toimikautta. Hallituksen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja kaksi (2) jäsentä. hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa taikka hallituksen siihen valitsema toimihenkilö yksinään.

9. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit tarkastaa kaksi vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa tilintarkastajaa tai heidän varamiehensä. Päätetyt tilit on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10. Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen huhtikuun loppuun mennessä sekä muihin kokouksiin niin usein kuin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kokous on tällöin kutsuttava kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä koolle. Kutsu vuosikokoukseen lähetetään jäsenillee kirjallisesti tai julkaistaan ammattilehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Samalla tavalla toimitetaan muut ilmoitukset jäsenille.

11. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
* todetaan kokouksen laillisuus,
* valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
* esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodedlta,
* esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien siitä antama lausunto,
* vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
* valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,
* valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä,
* määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus alkavalle toimintakaudelle,
* muut asiat, jotka hallitus on ilmoittanut käsiteltäväksi tai kokous jäsenen ehdotuksesta päättää käsitellä.

12. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimesti äänestäen ellei kokous toisin päätä. Kaikki näissä säännöissä määrätyt vaalit tapahtuvat suljetuin lapuin mikäli sitä kokouksessa vaaditaan. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi silloin, kun asia koskee:

· yhdistyksen sääntöjen muutosta, jolloin vaaditaan vähintäin 2/3 äänten enemmistö

· yhdistyksen purkamisesta tai seuran jäsenen erottamisesta, jolloin vaaditaan vähintäin ¾ äänten enemmistö.

Kokouksissa on kaikilla jäsenillä äänioikeus.

13. Yhdistyksen sääntöjen muutosehdotukset tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi ja ratkaista yhdistyksen kokouksessa, jolloin ehdotukset niistä on lähetettävä hallituksen toimesta kirjallisesti yhdistyksen jäsenille hallituksen lausunnon kera vähintään kuukautta ennen kokousta.

14. Jos asianmukaisessa järjestyksessä on päätetty yhdistyksen purkamisesta, yhdistyksen kokouksen on päätettävä, millä tavalla sen varat on käytettävä näiden sääntöjen 2. momentissa mainittujen tarkoitusperien edistämiseksi. Kuitenkin on aina otettava huomioon lahjoitettujen tai jälkisäädöksellä määrättyjen varojen suhteen lahjakirjassa tai jälkisäädöksessä ehkä mainitut ehdot.